Patrons:
Dr S.K. Das
Dr S. Batra

Advisor & Immediate Past President:
Dr V. Zutshi

Executive Members:
Dr Raksha Arora
Dr Uma Singh
Dr Veena Acharya
Dr RevathyJanakiram
Dr SaritaBhalerao
Dr Seetha Paniker
Dr Veena Rahotgaonkar
Dr MeenaNaik
Dr Kavita Singh
Dr Mala Srivastava
Dr Aruna Nigam
Dr Neerja Bhatla